Betingelser

Trykk på linken for nedlastingsversjon: Leverings- og salgsforpliktelser Gulvgalleriet AS

Leverings- og salgsforpliktelser Gulvgalleriet AS
Priser
Alle oppgitte priser er inkl. mva. pr. m2 til privatpersoner og kan ikke bli mindre enn i tilbudet. Er det gitt ett spesialtilbud i forbindelse med messer eller på annen måte som har gitt fordelaktig pris til kjøper, kan ikke kjøper kreve mer varer eller tjenester til samme pris senere. Priser er levert vårt lager i TØNSBERG eller RE. Frakt til kunde er ikke inkludert hvis det ikke er skriftlig avtale om dette. Bestilles frakt gjennom oss, skal dette betaltes senest før utkjøring/levering. Kjøper må stille tilstrekkelig arbeidskraft til avlessing ved levering, minst 2 personer pr. 75m2 (1000 kg). (minste frakt pris er 1600,-)
Betaling
35 % av kjøpesummen er produksjonsforskudd som forfaller 14 dager etter bekreftet bestilling/produksjonskontrakt.
Restbeløpet forfaller til betaling senest ved avtalt overlevering av gulvet som regnes når varene forlater Gulvgalleriet AS sitt lager. Om kunden ønsker å utsette leveringstidspunktet, må restbeløpet(totalbeløpet) uansett betales ved den opprinnelig avtalt leveringstid og mottatt beskjed leveringsklart fra Gulvgalleriet AS. Se mer om betingelser i vedlegg.
Konto: 5082.06.19630
Leveringstid
Produksjonstid på fabrikken er ca. 3-8 uker. Avtalt leveringstid er tilsvarende (forbrukerkjøpsloven § 6). Kjøper aksepterer at Gulvgalleriet AS med minst 5 dagers varsel kan utsette leveringen ytterligere dersom produksjonstiden eller leveringstiden på fabrikken tilsier det. Blir det avtalt annet leveringstidspunkt av hensyn til kjøper, eller ønsket leveringstidspunkt for kjøper er usikkert, må kjøper ta kontakt minst 4 uker før ønsket levering. Gulvgalleriet AS varsler kjøper når varene er klare for levering. Varene kan da hentes/leveres etter nærmere avtale (skriftlig).
Mottak og kontroll av varer
Utleveringssted er Gulvgalleriet AS sitt lager (forbrukerkjøpsloven § 5). Dette gjelder selv om kjøper bestiller frakt gjennom Gulvgalleriet AS. Risikoen for varen går over på kjøper når varen forlater Gulvgalleriet AS sitt lager.(forbrukerkjøpsloven § 14). Kjøper er ved mottak av varen ansvarlig for å kontrollere varene for skader og at varen samsvarer med bestillingen, type kvalitet, art, mengde, form, farge, fuktighet og ellers nødvendig kontroll for spesifikasjoner som kreves for det aktuelle bruksområdet og miljøet som gulvbordene skal brukes i. Kjøper bekrefter mottak av riktig(e) vare(r) ved å signere leveringsdokumentene. Manglende anførsel om feil ved leveringen kan føre til at kjøperen mister retten til å gjøre gjeldende at varen ikke er i samsvar med bestillingen.
Endring av bestilling
Endring av bestillingen, bestilt produksjon
Er tilvirkningen av produktet startet, kan det være mulig å endre spesifikasjoner, men med forbehold om at dette er vanskelig å utføre. De påløpte kostnadene må dekkes av kunden etter ny avtale og den opprinnelige prisen som er avtalt vil bli mer enn den opprinnelige avtalte prisen.
Mislighold av betaling/salgspant
Gulvgalleriet AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen i sin helhet, inkludert renter, frakt og eventuelle andre omkostninger, er betalt, jf panteloven § 3-14 flg.
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.
Gulvgalleriet AS forbeholder seg retten til å inndrive utestående ved inkasso, og kreve erstatning etter forbrukerkjøps- og angrerettlovens regler som følge av betalingsmislighold.
Angrerett
Kjøper har etter angrerettloven 14 dagers angrefrist. Dersom angreretten benyttes må det gis skriftlig melding salg@Gulvgalleriet.no til Gulvgallerietn AS innen utløpet av denne fristen på 14 dager, fortrinnsvis ved å benytte vedlagte angreskjema (Angreskjema C, gjelder tilvirkning av produktet. Alle påløpte kostnader i bestilt produksjon må betales av kunden. Produksjonsstart blir aldri mindre enn 60% av produktets pris i Gulvgalleriet AS sin produksjon. Tiden for angrefristen starter å løpe når produksjonsstart er avtalt, som regnes når kunden bestiller varen til produksjon)
Det er avtalt at Gulvgalleriet AS kan bestille produksjon umiddelbart etter at kjøpsavtale er inngått og kjøperen har mottatt dette dokumentet. Dette innebærer at tilvirkning starter umiddelbart. Dersom kjøperen senere angrer må kjøperen selv dekke de kostnader som er påløpt, både medgåtte materialer og arbeid (angrerettloven § 16). Kjøper er kjent med at Gulvgalleriet AS ikke kan stoppe en startet produksjon.
Avbestilling
Ved annen avbestilling enn benyttelse av angreretten som beskrevet ovenfor må kjøperen betale full erstatning (forbrukerkjøpsloven § 41). Full erstatning inkluderer alle påløpte utgifter i tillegg til Gulvgalleriet AS sin fortjeneste. Det er ikke adgang til å avbestille etter leveringstiden er inntrådt.
Reklamasjoner
Kjøper plikter å gi melding om mangler som oppdages så snart som mulig, og senest innen rimelig tid (forbrukerkjøpsloven § 27). Kjøper plikter å bruke Gulvgalleriet AS sitt rapporteringsskjema, som sendes kunden på forespørsel. Kjøper plikter å undersøke varene nærmere for å avdekke eventuelle mangler før montering. Dersom kjøper først reklamerer på mangelen etter at varene(e) er montert og burde oppdaget mangelen før varen(e) ble montert kan dette føre til at deler eller hele kjøperens krav mot Gulvgalleriet AS går tapt (forbrukerkjøpsloven kap. 6).
Retur av varer
Alle typer retur skal avtales skriftlig med Gulvgalleriet AS. Ved spesifisert bestilling er det ingen returrett på for mye bestilte varer fra kunden.
Gulvgalleriet AS sitt ansvar
Gulvgalleriet AS er ikke ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste, tap i næringsvirksomhet eller tap i annen inntektsbringende virksomhet som kjøperen måtte bli påført som følge av feil ved varen(e), forsinkelse eller uteblitt levering.
Gulvgalleriet AS er ikke ansvarlig for noe tap som følge av forsinkelse når forsinkelsens årsak ligger utenfor Gulvgalleriet AS’ kontroll.
Tvister
Ved tvist oppnevnes Tønsberg tingsrett som rett verneting.